Bottom Heavy

Bottom Heavy, art gourd by artist Roy Cavarretta

sold